"അഭിനന്ദനങ്ങൾ...

താങ്കളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പായി. രാമായണ സത്രം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപായി സത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള പാസ്സ്‌വേർഡ് താങ്കളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്."